Porozmawiajmy !

#6 Konsolidacja firm w Microsoft Dynamics AX/365

co-calendar
2020-10-03 15:00:00
Konsolidacja firm w Microsoft Dynamics AX 365

Podmioty, które mają obowiązek dokonania konsolidacji, muszą ustalić według jakich standardów rachunkowości konsolidacja ta powinna być dokonana.

Znacząca część firm działających na rynku polskim zobowiązana jest do sporządzania sprawozdań zgodnie z Ustawą o Rachunkowości (UoR).Zgodnie z przepisami na dzień bilansowy spółki dominującej należy sporządzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe, które składa się z:

 • skonsolidowanego bilansu,
 • skonsolidowanego rachunku zysków i strat,
 • skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych,
 • zestawienia zmian w kapitałach własnych oraz informacji dodatkowej.

W systemie Microsoft Dynamics AX2012/ D365, skonsolidowane raporty tworzy się w  dedykowanym module Konsolidacja.

Proces ten zakłada, utworzenie dodatkowej wirtualnej firmy konsolidacyjnej, a następnie eksport  danych  finansowych z wszystkich źródłowych- konsolidowanych firm i ich import do firmy "matki".

O złożoności tego procesu decyduje fakt, jak mocno te firmy mają rozbieżne plany kont i wymiary finansowe.

Proces modelowania takiego eksportu polega na zbudowaniu macierzy między kontami źródłowymi a skonsolidowanym planem kont. Źródłowe salda pobierane są ze wskazanego okresu czasowego, mogą to być rzeczywiste salda lub wpisy budżetowe. W trakcie exportu i importu danych, jeśli zajdzie taka potrzeba,  możemy używać konwersji walut według wskazanego kursu walutowego.

W procesie tworzenia zapisów księgowych takiej skonsolidowanej firmy oraz sprawozdań mamy możliwość wskazania wartości, które należy wyeliminować np. w raporcie Bilans

 • wzajemne rozrachunki (należności i zobowiązania),
 • wartość inwestycji w jednostki zależne i współzależne objęte konsolidacją,
 • różnice wynikające z doprowadzania danych ze sprawozdań jednostkowych do wartości godziwych,
 • wypłacone i otrzymane dywidendy
 • marże na sprzedanych w ramach grupy towarach, które nie zostały sprzedane poza grupę.
 • lub w skonsolidowanym rachunku zysków i strat.
 • :transakcje wzajemne (np. koszty i przychody związane z wewnątrzgrupową sprzedażą produktów, towarów i usług),
 • przychody z tytułu dywidend od jednostek objętych konsolidacją,
 • odpisy wartości (i ujemnej wartości) jednostek podporządkowanych

Raporty konsolidacyjne Dynamics 365

Zaimportowane do wirtualnej firmy konsolidacyjnej dla danego okresu salda kont, posłużą do utworzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Sprawozdania takie w łatwy sposób tworzymy w  Management Reporter - wbudowanym do Dynamics 365. Narzędzie to pozwala wskazać konta finansowe wraz z kombinacją wymiarów finansowych z których pobrane zostają salda z określonego przedziału czasowego lub też zapisy np. z transakcji budżetowych. Interesującą funkcją, w tak generowanych raportach, jest  Drill-down, tzn. z poziomu raportu można obejrzeć składowe pokazywanego salda, a nawet poszczególne transakcje finansowe oraz obejrzeć, źródłowe miejsce utworzenia tej transakcji ze wszystkimi szczegółami np. kto i o której godzinie ją zaewidencjonował.

Raport - konsolidacyjny bilans

Klienci korzystający z modułu Konsolidacje mogą liczyć na szereg korzyści:

 • Dogłębność danych — można tworzyć skonsolidowane raporty, które grupują dane rzeczywiste i budżetowe na poziomach konta i wymiaru.
 • Dynamiczne konsolidacje — konsolidacje mogą być przetwarzane wiele razy.
 • Funkcje inspekcji — wymiary i konta są zarządzane pod kątem możliwości analizowania i kontrolowania, a salda są tworzone według dat.
 • Przeliczanie walut — istnieje możliwość skonfigurowania zakresów kont i kursów w celu przeliczania z waluty rozliczeniowej firmy źródłowej na walutę rozliczeniową firmy konsolidowanej.
 • Przetwarzanie eliminacji w firmie skonsolidowanej lub zawierającej wpisy eliminacji — podczas konsolidacji eliminacje można przetwarzać i księgować jako pojedynczy proces. Alternatywnie można wygenerować propozycję oddzielnie.

You may be interested

Pójdź za nami !

Śledź nasze publikacje w mediach społecznościowych!